divendres, 6 d’abril de 2012

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRA SETEMBRE 2012

Estimats alumnes,
Vos deixe deixe les instruccions per aprovar l'assignatura en la Convocatòria Extraordinària de Setembre.
Qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte personant-vos al centre o a través d'aquesta entrada del blog.
BON ESTIU! I a setembre a pel Sel·lectiu.

1. PRESENTAR-SE A L'EXAMEN: tindreu dos opcions (Opció A: s. XIX i Opció B: s. XX) a triar una, com a les PAU.
Atenció: van tots aquests temes, fixeu-vos en les pàgines, i pot eixir qualsevol d'ells, inclosa la transició!


Temari Opció A (s. XIX): pàg. 84-245.


4. La crisi de l'Antic Règim (1788-1833)
5. La construcció de l'Estat Liberal (1833-1868)
6. El Sexenni Democràtic (1868-1874)
7. Transformacions agràries i expansió industrial en el s. XIX
8. Societat i moviments socials en el s. XIX
9. La restauració monàrquica (1875-1898)
10. Transformacions econòmiques i socials en el 1/3 del s. XX


Temari Opció B (s. XX): pàg. 246-385.


11. La crisi del sistema de la Restauració (1898-1931)
12. La Segona República Espanyola (1931-1936)
13. La Guerra Civil (1936-1939)
14. El franquisme: la construcció d'una dictadura (1939-1959)
15. El franquisme: desarrollisme i immobilisme (1959-1975)
16. Transició democràtica (1975-1982) (no va tot el tema, només fins la pàgina 385 inclosa)


2. FER ELS 2 QUADERNS D'ACTIVITATS (un de 4 euros i un altre de 2: els teniu a reprografia) i presentar-los  el dia de l'examen


3. VOLUNTARI: llegir novel·les i vore pel·lícules, documentals. Presentar el dia de l'examen


4. FER L'EXAMEN DE LES PAU, les 2 opcions (convocatòria JUNY 2012). Presentar-les fetes el dia de l'examen

PRIMERA OPCIÓ

BAREM DE L'EXAMEN

1. Descriviu el tipus de fonts utilitzades. (1 punt)
2. Identifiqueu les idees principals dels textos i situe-les en el seu context històric i en el nucli temàtic corresponent. (2,5 punts)
3. Expliqueu, a grans trets, la "Llei Sàlica" i "Absolutisme". (2 punts)
4. Descriviu la crisi de l'Antic Règim, incidint en la Dècada Ominosa. Utilitzeu per a això els textos a comentar (2,5 punts). Desenvolupeu breument la successió a la Corona en les persones d'Isabel II i Alfons XII i la seua implicació amb les guerres carlines en el segle XIX. (2 punts)

Document 1

          Que en les Corts que es van celerar en el meu palau del Buen Retiro l'any de 1789, es va tractar, a proposta del Rei el meu august pare, de la necessitat i conveniència de fer observar el mètode regular establit per les Lleis del Regne i pel costum immemorial  de succeir en la Corona d'Espanya, amb preferència de major a menor i de baró a dona (...) i tenint present els immensos béns que de la seua observança per més de set-cents anys havia reportat a aquesta Monarquia, així com els motius i circumstàncies eventuals que van congtribuir a la reforma decretada per la Interlocutòria Acordada de 10 de març de 1713 (va disposar que "foren preferits tots els meus descendents barons per la línia recta de baronia a les dones i els seus descendets"), van elevar a les seues reials mans una petició amb data 30 de setembr del referit any de 1789, fent mèrit de les grans utilitas que havien vinfut al Regne, ja abans, ja particularment després de la unó de les Corones de Castella i d'Aragó, per l'ordre de succeir assenyalat en la llei 2a, títol 15, Partida 2a, i suplicant-li que, no obstant això de la novetat feta en l'esmentada Interlocutòria Acordada, tinguera a bé ordenar que s'observara i guardara perètuament en la successió de la Monarquia el dit costum immemorial, testificat en l'Esmentada Llei, com sempre s'havia observat i guardat (...)

Pragmàtica Sanció de 29 de març de 1829 publicant la llei de 1789 restablint la llei de Partides sobre la successió de la Corona

Document 2

          Sorprès el meu reial ànim en els moments d'agonia a què em va conduir la greu malaltia de la qual m'ha salvat prodigiosament la Divina misericòrdia, vaig firmar un Decret (18 de setembre de 1832) derogant la Pragmàtica Sanció de 29 de març de 1829, decretada pel meu august pare a petició de les Corts de 1789 per a establir la successió regular en la Corona d'Espanya (...) Ni com a rei podia jo destruir les lleis fonamentals  del Regne, el restabliment de les quals havia publicat, ni com a pare podria amb voluntat lliure desposseir de tan augustos i legímis drets la meua descendència (...)
          Declare solemnement de plena voluntat i propi moviment, que el Decret firmat en les angoixes de la meua malaltia, va ser arrancat de mi per sorpresa: que va ser un efecte dels falsos terrors amb què van esglaiar el meu ànim; i que és nul i de cap valor, sent oposat a les lleis fonamentals de la Monarquia i a les obligacions que, coma rei i com a pare, dec a la meua agusta descendència.

Declaració del rei Ferran VII llegida davant de les autoritats del Regne, convocades amb aquesta finalitat, sobre la successió de la Corona (31 de desembre de 1832)

SEGONA OPCIÓ

BAREM DE L'EXAMEN

1. Descriviu el tipus de fonts utilitzades. (1 punt)
2. Identifiqueu le nucli dels dos textos, assenyaleu les idees principals que es desprenen de cada un d'ells i situeu-les en el nucli temàtic corresponent. (2,5 punts)
3. Expliqueu els conceptes "colp d'Estat" i "referèndum". (2 punts)
4. Expliqueu la dinàmica política durant la Transició democràtica. (2,5 punts) Expliqueu el paper que ha tingut la monarquia al llarg del segle XX, des de la seua participació durant les dictadures i la seua actitud davant la instauració de règims democràtics. (2 punts)

Document 1

"Excm. Sr. Jaime Milans del Bosch y Ussía, tinent general de l'Exèrcit i capità general de la  Tercera Regió Militar, faig saber, davant dels esdeveniments que s'estan desenvolupant a la capital d'Espanya i el consegüent buit de poder, que és el meu deure garantir l'ordre en al regió militar del meu comandament fins que es reben les corresponents intruccions de Sa Majestat el Rei. En conseqüència, dispose:
Article 1r.- Tot el personal afecte els Serveis públics d'interés civil queda militaritzats amb els deures i atribucions que marca la Llei.
Art. 2n.- Es prohibeix el contacte amb les unitats armades per part de la població civil. (...)
Art. 4t.- Queden prohibits els lock-out, vagues (...). Es consideraran com a sedició l'abandó del treball, sent principals responsables els dirigents de sindicats i associacions laborals.
Art. 5è.- Queden prohibides totes les activitats públiques i privades de tots els partits polítics, i es prohibeixen igualment les reunions superiors a quatre persones (...)
Art. 10è.- Igualment, assumisc el Poder judical, administratiu, tant de l'ens autonòmic i els provincials i municipals".

Disposició del Capità general Jaime Milans del Bosch, València, 23-2-1981.

Document 2

"Davant la situació crada pels successos ocorreguts al palau del Congrés, i per a evitar qualsevol possible confussió, confirme que he ordenat a les autoritats civils i a la Junta de Caps d'Estat Major que prenguen les mesures necessàries per a manternir l'ordre constitucional dins de la legalitat vigent. (...) La Corona, símbol de la permanència i unitat de la Pàtria, no pot tolerar de cap manera accions o activitats de persones que pretenguen interrompre per la força el procés democràtic que la Constitució votada pel poble espanyol va determinar al seu dia a través de referèndum".

Missatge de Joan Carles I, matinada del 24-2-1981.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada